Skip links

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

на състезанието “Bulgaria Innovation Hackathon”, коeто се реализира в рамките на проекта “Академия за иновации” в гр. София

I. Организатори

Състезанието “Bulgaria Innovation Hackathon” („Състезанието“) се организира и провежда от: “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД, ЕИК 202912458, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Цариградско шосе 111Ж, София Тех Парк, сгр. Инкубатор, ет. 1, офис 25 (наричанo, по-долу „Организатор/и”).

Участниците в Състезанието са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия. Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Съзстезанието на интернет страницата http://innovationacademy.bg/ и в социалната платформа Фейсбук. Организаторите на Кампанията си запазват правото да допълват или променят Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата.

II. Право на участие

Право на участие в състезанието имат физически лица, които са студенти, без прекъснати студентски права, в български или чужд университет, записани в един отбор от минимум двама и максимум пет участника. Съгласието с настоящите Общи условия включва правото на организаторите да известява и оповестява имената на участниците в състезанието, университетите, в които учат, да заснема снимков или видео материал по време на събитието, който ще бъде публично разпространяван от Организаторите чрез различни комуникационни канали и ползван в други бъдещи рекламни кампании и събития.

III. Съгласие. Публичност и лични данни.

С настоящото съгласие, участниците дават право на организаторите да ползват техни лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента). За повече информация относно това какви данни за потребителите събираме на нашия сайт и как ги съхраняваме и обработваме, вижте “Политика за поверителност” публикувана в дъното на всяка уеб страница на сайта.

С участието си в настоящото Състезание Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Състезанието и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него. Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторите да обработват предоставените от тях лични данни за целите на Състезанието, включително се съгласяват техните имена, снимка или други лични данни да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организаторите по време на състезанието. Личните данни, събрани за целите на настоящото Състезание, се предоставят от Участниците доброволно, като последните имат право на достъп до тях, коригиране или заличаване на така събраните данни. Личните данни на участниците ще бъдат ползвани само и единствено във връзка с конкретното Състезание и неговото споменаване. Организаторите се задължават да обработват личните данни на участниците не повече от шест месеца след приключване на Състезанието.

IV. Териториален обхват на Състезанието

Състезанието се организира и провежда на интернет страницата и на фейсбук страниците на Иновейшън Стартър за територията на РБ. 

Всяка година финалът се реализира със събитие, което е двудневно и присъствено в гр. София, като в първия ден е предвиден панел с лекции, а във втория конкурсна част и награждаване. Датите се обявяват предварително и се уведомяват писмено всички регистрирани участници на посочените в регистрационната форма контакти. Информацията се публикува на интернет страницата и на Фейсбук страниците на Иновейшън Стартър.

V. Срок на Състезанието

Събитието във връзка със състезанието се провежда веднъж годишно в рамките на два дена в края на месец май или началото на месец юни всяка календарна година. “Bulgaria Innovation Hackathon” продължава 24 часа от 13:00 ч. на първия ден до 13:00 ч. на следващия.

Същинското събитие продължава от 9:00 ч. на първия ден до 17:00 ч на втория ден. Програмата на първия ден, в който има лекционна част, инструкции за работа с менторите и условия за допускане до фаза на изслушване пред журито през втория ден, се обявяват всяка година допълнително на страницата на събитието.

Участниците могат да се регистрират веднага след отваряне на регистрационната форма за всяка следваща поредна година, за да имат възможността по дълго да работят с ментори, като реално регистрацията е активна от момента на подаването й до края на състезанието във втория ден на събитието или анулирането й от участника или организаторите по различни причини (напр., но не само – отказ от участие от страна на участника, невъзможност за присъствие на събитието, нарушение на Общите условия и др.)

До фаза на явяване пред журито се допускат участници, които:

  • са допуснати от своя ментор/ментори
  • са предали презентация на организаторите в обявения в първия ден срок на събитието
  • имат валидна регистрация за участие в Академия за иновации 2023
  • важно е да се уточни, че до финал менторите допускат идеи, които според тяхната собствена преценка, отговарят на критериите на журито

VI. Отличия

Първа награда в Състезанието е парична премия, предоставена от Иновейшън Стартър и партньори на конкурса. Допълнителни финансови и предметни награди, предоставени от партньори на събитието, могат да получат и отличените отбори, класирани на второ и трето място в Състезанието. Финансовите и предметни награди в състезанието се обявяват всяка година с анонса на новото годишно издание на уебсайта на Организаторите, в медиите и в социални медии.

VII. Определяне и получаване на отличия и награди в Състезанието

Наградите се определят, присъждат и връчват от експертно жури. Наградите ще бъдат дискутирани, обявени и връчени публично в присъствието на зрители, официални гости и свидетели във втория ден на провеждане на събитието всяка календарна година.

Имената на спечелилите наградния фонд в Състезанието ще бъдат публикувани на сайта и фейсбук страницата на Организаторите, а самите печеливши Участници ще бъдат уведомени по телефона или чрез електронна поща от служител на “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД за реда на получаване на паричната премия. Право да получи награда има капитан на отбор/ участник, който е регистриран за Състезанието и присъства на събитието по награждаването на обявената предварително дата. Участникът следва да се идентифицира с лични данни при поискване от служител на „Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД и да предостави декларация, подписана от всеки индивидуален член в отбора му, че е упълномощен от тяхно име да получи наградния фонд. Организаторите си запазват правото, при несъответствие на данните на печеливш Участник/Отбор и/или при попълнени неверни данни за контакт и други груби етични или правни нарушения, включително конфликт между участниците в един отбор или между отбора и капитана ми, да предостави отличието на друг Участник/Отбор по реда на номинациите. При невъзможност за установяване на контакт с някои от отличените Участник/Отбор и/или при попълнени некоректно или неверни данни, наградата се предоставя на следващия изтеглен Участник/Отбор по реда на номинациите.

VIII. Отговорност на Организатора и/или трети лица, заети с Кампанията.

При всички случаи, спечелилият Участник/Отбор ще получи наградата от Състезанието при условията посочени тук. Наградата се предоставя за първоначална разработка на идеята в срок от 6 месеца и по преценка на Организаторите може да бъде анулирана и предоставена на следващия по ред отбор, ако не бъде представен план за изпълнение и реализация, който да съответства на критериите на журито. С предаване на наградата на лицето, чиито лични данни съответстват на личните данни на изтеглен Участник, Организаторите и/или трето лице, заето със Състезанието, се освобождава от всяка по-нататъшна отговорност. Споровете между трети лица относно правото на собственост върху сим карта с телефонен номер или спорове относно титуляра на електронен адрес, не засягат принципа на предаване на отличието от Организатора на Състезанието на лицето, чиято претенция е представена пред Организаторите на Състезанието, съгласно разпоредбите на тези Общи Условия. Личните данни на Участниците подлежат на проверка от Организаторите. Организаторът на Състезанието не се задължава да води кореспонденция относно претенции за участие в Състезанието, предявени след края му.

IX. Парична премия

Парична премия  може да се изплати по един от следните начини:

1.) като награда на физическо лице с предварително удържан данък в размер на 10%. Облагаеми с окончателен данък са наградите от игри с развлекателен или състезателен характер, при които се изисква проява на сръчност, знания и умения от участниците, които не се основават на случайност и които не са предоставени от работодател или възложител (чл. 38, т. 14 от ЗДДФЛ). Облага се стойността на наградите; всички парични и предметни награди независимо от размера им, включително и предметните награди до 100 лв., доколкото същите не са предоставени от игри на случайността. В този случай е нужна декларация, подписана от всички членове на отбора, в която е посочено кое е лицето с право да получи финансовата премия от името на отбора/отбора, лични данни и банкова сметка, както е посочено по-горе в чл. VII.

2.) плащане по фактура, издадена от името на регистрирано търговско дружество в България, в което участват като основатели или членове на отбора именно лицата, които са се явили пред журито на състезание и са присъствали в лично качество на награждаването.

X. Забрана за трансформация на наградите

Спечелилият Участник в Кампанията може да получи единствено обявената награда. Предметните награди не могат да се трансформират в парична равностойност.

XI. Прекратяване на Състезанието

Организаторите имат неотменимото право по своя преценка да прекратят Състезанието по всяко време, без изброяването да е изчерпателно, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Общите условия на Състезанието или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Състезанието се обявява на интернет страницата и фейсбук страниците на Организаторите. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

XII. Спорове

Всеки потенциален спор между Организаторите на Състезанието и Участниците в същото се решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се решава от компетентните съдилища в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

XIII. Интелектуална собственост

С приемане на настоящите Общи условия всеки Участник декларира и гарантира, че aвторското право и всички права на интелектуална собственост върху проекта, с който кандидатства и който изпраща на Организаторите му принадлежат; ще оказва необходимото съдействие на Организаторите по всички възможни начини, в случай на спорове във връзка с правата върху проекта, изпратен на Организаторите, включително, но не само, като урежда вбъдеще, изцяло в съответствие с българското законодателство и за своя сметка, всяка претенция срещу Организаторите по отношение на правата върху проекта, респективно незабавно ще освобождава Организаторите от всякакви претенции, направени по съдебен, извънсъдебен ред, административен ред и/или наказателноправен ред от трети лица във връзка с проекта, а при евентуално предявяване на такива претенции пряко към Организаторите, ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка, в случай че се установи, че тези претенции са основателни;

XIV. Други

Общите условия ще бъдат достъпни на интернет страницата на Организаторите за периода на Състезанието. Участвайки в това Състезание, Участниците приемат задължителността на тези Общи Условия и се съгласяват да спазват техните разпоредби.
За контакт: office@innovationstarter.bg

София, 22.01.2022 г.

+