Skip links

глав. ас. д-р Росен Иванов

Глав. асистент в Минно-геоложки университет, катедра "Инженерна геоекология""

Росен е главен асистент в Минно-геоложки университет, катедра „Инженерна геоекология“ и ръководител на Студентския иновационен център към същия университет.

Завършил е магистратура по „Екология и опазване на околната среда“ (2012г.), след което докторантура по „Системи и устройства за опазване на околната среда“.

Ръководител и участник в редица национални и международни проекти в областта на опазването на околната среда. Научните му интереси са в областта на приложението на био-електрохимични системи в мониторинга и опазването на околната среда, и генерирането на зелена енергия.

+