Skip links

глав. ас. Момчил Карпузанов

Главен асистент в Американски университет Благоевград

Momtchil Karpouzanov is an Assistant Professor of Economics and Finances with the Department of Business at the American University in Bulgaria. He holds a PhD in Economics from Aix-Marseille University in France. His main areas of research evolve around the political economy of money and monetary economics with a special interest in competitive money supply and the Currency Board regime. In addition, he also works on topics relative to the history of economic though and corruption.

Before joining AUBG in 2017, he has also conducted economic analysis for the UNOPS, the Ministry of the Economy and Invest Bulgaria Agency. His academic career has led him to teach in various places including Universities in France, Cyprus and Bulgaria.

He is a member of the Philosophy-Economics network and a former research fellow of the Institute for Research in Economics and Fiscal Issues IREF-Europe.

Момчил Карпузанов е асистент по икономика и финанси към катедра „Бизнес“ в Американския университет в България. Притежава докторска степен по икономика от Университета Aix-Marseille във Франция. Основните му изследователски области се развиват около политикономия на парите (монетарна политика и икономика на парите) със специален интерес към конкурентното парично предлагане и режима на валутния борд. 

В допълнение той работи и по теми, свързани с историята на икономическата мисъл и корупцията.

Преди да се присъедини към АУБГ през 2017 г., той е извършвал икономически анализи и за UNOPS, Министерството на икономиката и Българска агенция за инвестиции (БАИ). 

Академичната му кариера го отвежда до преподаване в различни места, включително в университети във Франция, Кипър и България.

Той е член на мрежата „Философия-икономика“ и бивш научен сътрудник на Института за изследване на икономиката и фискалните въпроси IREF-Europe.

+