Skip links

д-р Димчо Димов

Преподавател в Технически университет - София

Гл. ас. д-р Димчо Димов, Технически университет-София.

Димчо Димов е гл. ас. (очакван доц. – заключителното научно жури за доцент е насрочено за 2 април 2024 г.) д-р в Стопанския факултет на Техническия университет – София.

Доктор е по „Организация и управление на производството“ и магистър по „Индустриален мениджмънт“ от ТУ – София. Той е преподавател по дисциплините иновационен мениджмънт, бизнес и технологично предприемачество, мениджмънт на представянето, лидерство и управление на екипи. Обучител е по предприемаческите програми на Европейския технологичен университет (EUt+) и преподавател по предприемачество в ТУЕС.

Ръководител и ментор е на ученически и студентски старт-ъпи в състезания за иновации и технологично предприемачество.

Специализирал е в Германия, Индия, Испания, Италия, Литва и Румъния по въпросите на иновациите, иновационния мениджмънт и бизнеспредприемачеството. 

Научноизследователската му дейност е посветена на системите за управление на иновационната дейност в иновативни предприятия и мениджмънт на представянето на персонала, зает с иновационна, научноизследователска и развойна дейност.

+