Skip links

проф. д-р Еленита Великова

Главен секретар по науката, УНСС

Проф. д-р Еленита Великова работи в Катедра „Икономика на турзима“ на УНСС и заема по съвместяване позициите Главен секретар по науката към УНСС и Директор на Глобален център за устойчивост на туризма и управлението на кризи.

Член е на Общото събрание на УНСС и на Контролния съвет на Българска камара за образование, наука и култура.

Независим експерт към Национална агенция по оценяване и акредитация.

Преди да получи академичните длъжности „професор“ и „доцент“ в направление „Икономика и управление“, има завършени научна степен „Доктор по икономика“ и магистър по специалност „Международен туризъм“.

Автор е на монографии, учебници и помагала.

+