Skip links

Теодор Радонов

Ръководител на Представителстово на Европейска инвестиционна банка в България

Теодор Радонов оглавява представителството на групата на Европейска инвестиционна банка в София през март 2021г. Г-н Радонов е специалист по структурирани финанси с повече от 8 години опит в Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ). В работата си той се е занимавал със секюритизации и гаранции в широк кръг от юрисдикции в и извън ЕС. Участвал е в структурирането и прилагането на редица финансови инструменти на ЕИФ в България. Работил е в различни аналитични области на финансовата сфера.

Владее английски, френски и испански езици и има диплома по финанси от Университета София Антиполис във Франция.

Teodor Radonov is Head of the EIB Group office in Bulgaria since March 2021. Structured finance specialist with over 8 years of previous experience working for the European Investment Fund (EIF), dealing with securitization and guarantee products, covering a wide range of jurisdictions inside and outside the EU. He has been involved in the structuring and implementation of a number of the EIF financial instruments in Bulgaria. He also worked in a variety of analytical roles in the financial field.

He is fluent in English, French and Spanish and holds a degree in finance from the University of Sophia Antipolis in France.

+