Skip links

доц. д-р Радостин Вазов

Ръководител катедра "Бизнес администрация и маркетинг", ВУЗФ

Доц. д-р Радостин Вазов е ръководител на катедра „Бизнес администрация и маркетинг“ във Висшето училище по застраховане и финанси. Той преподава по дисциплините Публични финанси, Основи на финансите, Корпоративни финанси (на английски език), Публични финанси и данъчен мениджмънт, Рисково финансиране на проекти, Стратегически мениджмънт за предприемачи, Предприемачество и иновации. Член е на редакционните колегии на списание VUZF Review, списание „Пари и култура“ (от 2008 г.), както и на електронното списание „Математика +“ (от 2015 г.).

Радостин Вазов е специализирал в South Bank University и London School of Economics and Political Science. През 2014 г. е защитил дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

Ръководи и участва в множество европейски проекти в областта на предприемачеството и иновациите. Член на организационни и програмни комитети на научни форуми в България и чужбина. Има множество публикации в областта на предприемачеството, иновациите, застраховането и риск мениджмънта.

+